A C1 szintű vizsga leírása

A vizsgázó nyelvi kompetenciája valamint kulturális háttérismeretei garantálják a magas szinten történő nyelvi tevékenységek megvalósítását. Az idegen nyelvű szöveget szinte hiánytalanul megérti, széleskörű nyelvtudása alapján a szövegben ki nem fejtett információkat is önállóan kezeli. Képes szóbeli közléseit rövidebb vagy hosszabb terjedelemben egyaránt tagoltan, világosan, választékosan, szinte nyelvi hibák nélkül kifejteni. A beszélgetőpartnerrel folytatott kommunikációban hatékony beszélgetőtárs vagy vitapartner. Megbízhatóan tájékozódik általános jellegű és elvont szövegekben, átlátja a szövegösszefüggéseket. A mindennapi életben használatos írott szövegfajtákat biztonsággal, meggyőző érv¬rendszerrel, a szövegfajtának megfelelő stílusban, nyelvi hibáktól mentesen képes elkészíteni. Mind anyanyelvén, mind idegen nyelven képes az információkat nagyfokú biztonsággal köz¬vetíteni; a közvetítés során kulturális szempontokat is érvényesít.

Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok:

1. Személyi adatok, jellemzők (állampolgárság, származás, érdeklődés, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése, emberek közötti viszonyok, kapcsolatok, házasság, válás, családi események);
2. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei, esélyei, ingatlanközvetítés, építkezés, állami támogatások);
3. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegységek, növények, állatok, éghajlat, időjárás
4. Környezetvédelem (környezeti ártalmak, természeti katasztrófák, üvegházhatás, globális felmelegedés);
5. Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés, tömegközlekedés, egyéni közlekedés, társas utak, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok, határátlépés);
6. Étkezés (nemzeti ételek, receptek, reform konyha, egészséges táplálkozás);
7. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, banki műveletek, kölcsönfelvétel, hitelkártya használata);
8. Szolgáltatások (posta, távirat, telefon, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút);
9. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés, munkanélküliség, átképző tanfolyamok);
10. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak, vizsgák, diplomák, a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása);
11. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, rendezvények látogatása, mozi, színház, képzőművészet, sport, rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek);
12. Egészség, higiénia (testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, biztosítás);
13. Nyelvtanulás, nyelvismeret (kétnyelvűség, kulturális különbségek, kisebbségi kérdések);
14. Társadalmi, gazdasági problémák (marginalizálódott emberek, erőszak, terrorizmus);
15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események, politika).

A felsőfokú vizsgákon elérhető pontszám:
felsőfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
felsőfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól 

A C1 szintű írásbeli vizsga leírása

A vizsga teljes időtartama: 210 perc

1. Írott szöveg értése:
1. a. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos angol nyelvű kérdés, rövid angol nyelvű válaszokkal (10 pont)
1. b. Szövegkiegészítés: 1 összefüggő, 20-26 soros szöveg; a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel, itemenként 1 pont, 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont)
1. c. Cloze-teszt szóbankkal: 20 pont

A vizsgarész időtartama: 60 perc.
Az elérhető pontszám: 40 pont

2. Közvetítés: magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladathoz szótár használható.

Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió
Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás
A feladathoz szótár használható.
A vizsgarész időtartama: 75 perc.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

3. Írásfeladat: Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizs¬gázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet ír).
Az értékelés szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió. A feladathoz szótár használható.
A vizsgarész időtartama: 75 perc.
Az elérhető pontszám: 40 pont .

A C1 szintű szóbeli vizsga leírása

A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.
A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik az interlokutor (kérdező-vizsgáztató), a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. Az értékelő-vizsgáztató és az interlokutor is analitikus skálán értékel. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki.

Felkészülési idő: 20 perc
A vizsga időtartama: 20 perc

1. Irányított beszélgetés a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élet¬helyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

2. Önálló beszéd megadott fogalom alapján. A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról, magyaráz, érvel, indokol.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

3. Szituáció: szituációs szerep¬játék a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót, old meg problémát a vizsgáztatóval.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

4. Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven.
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 10

A felsőfokú (C1) beszédértés vizsgarész feladatai:

A vizsga időtartama: 20 perc
A vizsgázó 2 x 2,5-3,5 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol, rövid információkkal egészít ki táblázatot.
Az elérhető pontszám eredetileg 20 (2x10) pont volt, a külső és belső validálás eredményei után: 2x20pont = 40 az egyenlő súlyozás érdekében.